Košík Počet kusů: 0 ks
Celková cena: 0,00 Czk

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.isaauto.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového obchodu www.isaauto.cz je I.S.A. AUTO, s.r.o., Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica, IČO 52282341, DIČ 2120971622, DIČ SK2120971622, Okresní soud Trenčín, oddíl Sro,8

1.2 Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která si objedná zboží nabízené provozovatelem na internetové stránce www.isaauto.cz

1.3 Spotřebitel je kupující, fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4 Na kupujícího, kterým je fyzická nebo právnická osoba používající zakoupené zboží v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob se nevztahují ustanovení článku 5. Odstoupení od smlouvy Všeobecných obchodních podmínek a smluvní vztah se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku

1.5 Právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím zboží nabízeného na internetové stránce www.isaauto.cz se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem internetového obchodu www.isaauto.cz a ustanoveními příslušných právních předpisů

1.6 Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi provozovatelem a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného na internetové stránce www.isaauto.cz uzavřená způsobem uvedeným v článku 2. Objednávání zboží Všeobecných obchodních podmínek

 

2. Objednávání zboží

2.1 Zboží uvedené na stránkách internetového obchodu www.isaauto.cz si kupující může objednat těmito způsoby:

- objednáním zboží prostřednictvím nákupního košíku na stránce internetového obchodu www.isaauto.cz

- odesláním objednávky na e-mail obchod@isaauto.cz

- telefonicky na čísle +420 773 190 872 v pracovním dnech v čase od 8:30 do 17:00

- osobně v prodejně I.S.A. AUTO, Moyzesova 816/102, Považská Bystrica v pracovních dnech v čase od 8:30 do 17:00

2.2 Objednávka vzniká výběrem zboží, vyplněním objednávkového formuláře a potvrzením objednávky s povinností platby kupujícím. Kupující je povinen všechny údaje uvádět správně a pravdivě

2.3 Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena odesláním e-mailu o akceptaci objednávky „změna stavu objednávky na akceptována“ kupujícímu

2.4 Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody mezi provozovatelem a kupujícím neurčuje-li zákon jinak

2.5 Registrace slouží k zaregistrování kupujícího v systému internetového obchodu www.isaauto.cz. Registrací kupující získává přístup do „Moje nákupní centrum“ (dále Účet). Přístup k účtu je zajištěn prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích potřebných k přístupu k účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Po přihlášení k účtu je kupujícímu umožněno objednávat zboží, prohlížet si stav svých objednávek a měnit registrační údaje

2.6 Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat od kupujícího dodatečné potvrzení případně upřesnění objednávky vhodným způsobem.

 

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena zboží je cena uvedená v internetovém obchodě www.isaauto.cz v době odeslání objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.isaauto.cz jsou smluvní maloobchodní ceny s DPH, bez nákladů na dodání zboží

3.2 K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání v částce CZK 190 za objednávku pro zásilky v rámci území České republiky. Pro zásilky mimo území České republiky budou k ceně zboží přičteny náklady na dodání zboží dle platného ceníku přepravce

3.3 Kupní cenu tvoří cena za objednané zboží a náklady na dodání

3.4 Kupující je povinen objednané zboží převzít od přepravce a zaplatit kupní cenu provozovateli

3.5 Platba za zboží se uskutečňuje v hotovosti formou dobírky, při převzetí zboží. Doklad o zaplacení vystaví kupujícímu přepravce po úhradě dobírky.

3.6 Daňový doklad zašle provozovatel kupujícímu spolu se zbožím. Daňový doklad slouží zároveň jako dodací list

3.7 Zboží se stává majetkem kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny

 

4. Dodací podmínky

4.1 Dodání objednaného zboží bude realizováno do pěti pracovních dnů od akceptace objednávky

4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužení dodací doby na základě nepředvídaných okolností. O prodloužení dodací doby bude provozovatel informovat kupujícího a po vzájemné dohodě stanoví novou dodací dobu.

4.3 V případě speciální objednávky se po dohodě s kupujícím stanovuje individuální dodací doba

4.4 Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího

4.5 Provozovatel zasílá objednané zboží kupujícímu na dobírku prostřednictvím přepravce. Po předání zboží k přepravě zašle provozovatel informační e-mail kupujícímu o realizaci objednávky „změna stavu objednávky na zrealizovaná“

4.6 Kupující je povinen zboží od přepravce převzít

4.7 Zboží lze po dohodě s provozovatelem vyzvednout osobně v prodejně I.S.A. auto, Moyzesova 816/102, Považská Bystrica během provozní doby, pokud kupující uvedl osobní odběr v objednávce.

4.8 Zboží prodávané v internetovém obchodě www.isaauto.cz je určeno k odborné montáži. Před montáží je kupující povinen si zakoupené zboží řádně prohlédnout a porovnat s vyměňovaným dílem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí zakoupené zboží nelze namontovat a tuto skutečnost je třeba oznámit provozovateli. Náklady na montáž a demontáž, příp. jiné náklady spojené s namontováním neodpovídajícího zboží nebudou provozovatelem uznány.

4.9 Motory prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.isaauto.cz jsou sestaveny v plném souladu se specifikacemi výrobce OE a všechny díly jsou řádně testovány komponenty. Aby byla zajištěna plná funkčnost motoru musí být vyměněny všechny komponenty při rozvodech a náhonech v souladu s doporučeními výrobce auta, v opačném případě neneseme odpovědnost za vady motoru a to se zvláštním důrazem na mazání a chlazení motoru. Důrazně upozorňujeme, že při výměně motoru je vždy nutné vyměnit také olejové čerpadlo

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží od přepravce

5.2 Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy

5.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v těchto případech:

 • pokud bylo zboží zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele
 • pokud bylo zboží vyrobeno na míru
 • pokud bylo zboží určeno zvlášť pro jednoho spotřebitele, (např. konkrétní VIN)
 • jde-li o zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen
 • jde-li o zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání nedílně smícháno s jiným zbožím

5.4 Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku u provozovatele v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči

5.5 Spotřebitel je povinen nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku vrátit provozovateli zboží, a to jeho zasláním na adresu sídla provozovatele nebo jej předat provozovateli nebo osobě pověřené provozovatelem k převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel

5.6 Zboží musí být zasláno kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebení. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení s zbožím nad rámec potřebný ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Provozovatel je oprávněn uplatnit si u spotřebitele náhradu škody, která mu vznikla snížením hodnoty zboží

5.7 Pokud jsou splněny všechny podmínky odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku, vrátí provozovatel spotřebiteli zaplacenou kupní cenu ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy poštovní poukázkou na adresu spotřebitele. Kupní cenu lze zaslat i na účet spotřebitele, pokud o to spotřebitel požádá

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 V souladu s § 19 zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a doplnění některých předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.j. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů informujeme kupující o podmínkách zpracování jejich osobních údajů. K ochraně osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zajistit přitom i vaše právo na informace. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásadu zákonnosti, omezení účelu, minimalizace rozsahu a uchovávání, správnosti, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti.

6.2 Provozovatel: I.S.A. AUTO, s.r.o., Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko, IČO 52282341, DIČ 2120971622, DIČ SK2120971622, Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, v8

6.3 Vzhledem k rozsahu a předmětu naší činnosti nemáme povinnost stanovit odpovědnou osobu. V případě jakýchkoliv otázek v souvislosti s Vašimi osobními údaji nás můžete kontaktovat mailem na obchod@isaauto.cz , telefonicky na čísle +421 914 100 345 nebo osobně během provozních hodin v pondělí–pátek v době 08:30–17:00 prodejny na adrese Moyzesova 816/102, 017 01  Považská Bystrica

6.4 Dotčenou osobou je každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

6.5 Zpracování osobních údajů dotyčné osoby je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba a byla uzavřena vytvořením objednávky za účelem dodání objednaného zboží, tzn. zpracování objednávky, přepravy a doručení zboží, evidence objednávek a faktur a jejich úhrad a vyřizování případných reklamací. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou by nebylo možné uzavřít bez poskytnutí osobních údajů. V souvislosti s plněním smlouvy zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa dodání, telefon, e-mail příp. číslo bankovního účtu a záznamy naší vzájemné komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo v písemné podobě.

6.6 Při plnění smlouvy spolupracujeme s více zprostředkovateli, jejichž cílem je poskytování kvalitních služeb, přičemž tyto subjekty při výkonu své smluvní činnosti pro nás zpracovávají osobní údaje dotčených osob. Jedná se o kurýrní a přepravní společnosti, externí účetní firmy, poskytovatelé IT služeb a znalci.

6.7 Osobní údaje dotčených osob nemáme v úmyslu poskytnout do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6.8 Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy, včetně záruky a reklamačních podmínek. V případě plnění zákonné povinnosti budou uchovávány po dobu 10 let po uplynutí roku, v němž byly získány.

6.9 Dotčená osoba má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům a informacím o jejich účelu zpracování, o příjemcích osobních údajů ao době jejich uchovávání
 • k opravě nesprávných osobních údajů a doplnění neúplných nebo neaktuálních osobních údajů bez zbytečného odkladu
 • k vymazání jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil
 • k vymazání jejích osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo došlo-li k porušení zákona při jejich zpracování
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby
 • na omezení zpracování jejích osobních údajů
 • získat její osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli
 • namítat automatizované individuální rozhodování a profilování
 • podat návrh na zahájení řízení podle § 100 u Úřadu na ochranu osobních údajů

 

7. Záruční podmínky

7.1 Záruční podmínky jsou řešeny v reklamačním řádu internetového obchodu www.isaauto.cz, který tvoří přílohu č. 2. 1 Všeobecných obchodních podmínek a je jejich nedílnou součástí

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.isaauto.cz

8.2 Spotřebitel má právo obrátit se na provozovatele se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva. Pokud provozovatel na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen alternativního řešení sporů). Formou alternativního řešení sporů mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle § 1 ods. 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Příslušným subjektem na ASŘ s provozovatelem internetového obchodu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk). Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný nebo rozhodčí soud

8.3 Všeobecné obchodní podmínky platí v rozsahu a znení uvedeném na internetové stránce www.isaauto.cz v den odeslání objednávky kupujícím

8.4 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.06.2022