Košík Počet kusů: 0 ks
Celková cena: 0,00 Czk

Příloha č.1 Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu www.isaauto.cz

Reklamační řád

Reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.isaauto.cz přijímáme v pracovních dnech od 08:30 do 17:00 osobně v prostorách prodejny I.S.A. auto, Moyzesova 816/102, Považská Bystrica.

Záruční doba na zboží zakoupené spotřebitelem v internetovém obchodě www.isaauto.cz ke konečné spotřebě a není využíváno v rámci předmětu podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání je 24 měsíců, pokud není na daňovém dokladu uvedena jiná záruční doba, a řídí se ustanoveními Občanského zákoníku.

Záruční doba na výrobní vady zboží zakoupeného kupujícím v internetovém obchodě www.isaauto.sk na další podnikání, které je využíváno v rámci předmětu podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání je 12 měsíců, pokud není na daňovém dokladu uvedena jiná záruční doba. V případě řádného uplatnění vad zboží kupujícím v rámci záruční doby má kupující nárok na bezplatnou výměnu zboží nebo na vrácení kupní ceny, resp. na přiměřenou slevu z kupní ceny. Záruka nepokrývá nepřímé náklady resp. finanční výdaje kupujícího způsobené dodaným zbožím zejména, nikoli však výlučně, náklady spojené s montáží a demontáží, odtah vozidla či ušlý zisk. Uznání reklamace vychází z předpokladu, že zboží nebylo poškozeno nebo změněno nesprávnou manipulací nebo montáží nebo bylo použito, resp. používá nesprávným způsobem. V případě neuznání reklamace náklady na odborné zkoušky a testy jakož i odborné a znalecké posudky hradí kupující. Právní vztahy ze záruky výslovně neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit ihned jakmile se vada na zboží projeví, bez zbytečného odkladu jinak nárok na reklamaci zaniká. K zahájení reklamačního řízení musí kupující na vlastní náklady na výše uvedené místo příjmu reklamace doručit reklamované zboží. Právo na reklamaci zaniká, pokud se v záruční době neuplatnilo.

Záruka se poskytuje na běžnou kvalitu a provozuschopnost prodávaného zboží. Objednatel je povinen zacházet se zbožím šetrně, používat a skladovat jej v podmínkách, které nemají vliv na dočasné nebo trvalé změny zboží. Záruka nemůže být uznána pokud byla vada způsobena nesprávným skladováním a manipulací se zbožím, pokud byly na zboží provedeny úpravy a do zboží bylo zasahováno, zboží bylo mechanicky poškozeno. Záruka se také nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží zboží, následkem přetěžování nebo havárie vozidla ve kterém bylo zboží namontováno, živelnou pohromou, opotřebováním v důsledku používání, připojením na neoriginální příslušenství, použitím pro účely, pro které nebylo zboží určeno. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které mu byla při prodeji poskytnuta sleva. Nárok na záruční dobu zákazník ztrácí v případě neodborného zacházení se zbožím či provozováním v nevhodných podmínkách. Také neneseme žádnou odpovědnost za důsledky nebo poškození vyplývající z dodaného zboží, jako jsou mzdové náklady, náklady na montáž a demontáž, náklady vynaložené na nákup dílů, prostoje a technické údaje k dílům.

O postupu řešení reklamace bude rozhodnuto ihned, nejpozději však do tří pracovních dnů od zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení bude ukončeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. O výsledku reklamačního řízení bude kupující seznámen prostřednictvím e-mailu a následně mu bude doručen doporučenou poštou reklamační protokol.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 01.07.2022